П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії Новотроїцької районної ради

 1. Загальні положення

         1.1. Це положення розроблено відповідно до пункту 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         1.2. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих ними рекомендацій, виходячи із їхніх повноважень.

         Комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради. Заступник голови, секретар постійної комісії – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

         Голова постійної комісії обирається за пропозицією голови районної ради. Голова районної ради та заступник голови не входять до складу постійних комісій.

         1.3. Комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

 

 1. Організація роботи постійних комісій

2.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій.

2.2. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, організовують роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. За дорученням голови ради представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії, у разі відсутності заступника – секретар комісії.

Організація виконання доручення голови комісії, а в разі його відсутності – заступника голови або секретаря щодо скликання комісії, виконується виконавчим апаратом районної ради згідно з повноваженнями, визначеними у положенні про підрозділ.

2.4. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.5. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

Депутат районної ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі.

2.6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи.

2.7. Засідання постійних комісій Ради протоколюються. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії протоколи засідань комісії підписує голова комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.8. За висновками постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, віднесених до компетенції ради. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій. Про час, місце проведення слухання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути повідомлено членам комісії та запрошеним на її засіданні особам не пізніше як за тиждень до його початку.

2.9. За висновками і рекомендаціями комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

2.10. При розгляді питань, передбачених пунктом 6 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійні комісії дають рекомендації, в інших випадках готують висновки. Рекомендації постійних комісій надсилаються адресатам виконавчим апаратом районної ради протягом трьох наступних робочих днів після засідання постійної комісії. Рекомендації та висновки постійних комісій оформляються на відповідних бланках, зразки яких затверджуються головою ради. Зазначені документи підлягають обов’язковій реєстрації в порядку, визначеному інструкцією з діловодства районної ради. Оприлюднення в засобах масової інформації відповідних документів постійних комісій здійснюється за рішенням цих комісій (про що обов’язково зазначається в документі) та за погодженням з головою ради.

2.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений законом строк.

2.12. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю від числа усіх членів постійних комісій, що їх приймають.

2.13. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники ЗМІ.

2.14. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

2.15. Голови постійних комісій здійснюють перспективне (на один рік) планування роботи комісій. Плани роботи комісій затверджуються рішенням сесії районної ради.

 

 1. Права постійних комісій

3.1. Постійні комісії мають право:

3.1.1. Заслуховувати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності з питань, що належать до компетенції ради.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються комісією в порядку виконання нею своїх повноважень.

3.1.2. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своїх засіданнях.

3.1.3. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту посадових осіб районної державної адміністрації стосовно виконання ними делегованих повноважень.                 

 

 1. Обов’язки постійних комісій

         4.1. Постійні комісії зобов’язані:

4.1.1. Будувати свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

         4.1.2. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

         4.1.3. Періодично звітувати перед головою районної ради та районною радою про свою роботу.

         4.1.4. Своєчасно виконувати доручення голови районної ради та заступника голови районної ради з питань, що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання.

         4.1.5. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

         4.1.6. У разі неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків районна рада може достроково припинити його повноваження на посаді.

 1. Функціональна спрямованість постійних комісій районної ради

 

Постійна комісія районної ради мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

 • Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту роботи районної ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи районної ради.
 • Готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів.
 • За дорученням голови районної ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів районної ради відповідно до законодавства про статус депутатів місцевих рад.
 • Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень ради, її президії з питань, що належать до відання комісії.
 • Попередньо розглядає проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку району або окремих її розділів, а також проекти цільових програм, які належать до компетенції комісії.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Аналізує стан та сприяє вжиттю заходів по вирішенню проблемних питань правоохоронними органами з виконання програм.
 • Готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою району.
 • Розглядає питання виконання делегованих повноважень районною державною адміністрацією в частині повноважень комісії.
 • Аналізує стан справ щодо захисту прав і свобод людини.
 • Періодично звітує перед головою районної ради, районною радою про свою роботу.

 

Постійна комісія районної ради

з питань бюджету, фінансів, планування та економічного розвитку

 • За дорученням районної ради або з власної ініціативи:

– попередньо розглядає проект бюджету на наступний рік та пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету поточного року, питання розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом, сільськими та селищними бюджетами;

– попередньо розглядає квартальні та річні звіти про виконання районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку, здійснює їх перевірку;

– попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району у частині, що належить до компетенції комісії;

– попередньо розглядає проекти цільових програм, що надійшли до районної ради, у частині їх фінансового забезпечення;

– готує висновки та рекомендації, розробляє проекти рішень ради, доручає голові або членам комісії виступити з доповідями та співдоповідями з цих питань;

– розглядає звернення, пропозиції, заяви та скарги з питань, що належать до відання комісії;

– попередньо розглядає інші питання, які вносяться на розгляд сесії районної ради та належать до відання комісії.

 • Вивчає стан виконання районного бюджету, відповідність виконання бюджету програмі економічного, соціального та культурного розвитку району, надає з цього приводу висновки і рекомендації.
 • Заслуховує інформацію про виконання цільових програм, контроль за виконанням яких покладено на комісію.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Одержує від керівників установ, організацій, підприємств, управлінь районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади необхідні матеріали, документи та інформацію, що забезпечують контроль за виконанням районного бюджету, надходженням, розподілом і використанням бюджетних коштів.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, рекомендацій президії з питань, що належать до відання комісії, та власних висновків і рекомендацій.
 • Періодично звітує перед головою районної ради, районною радою про свою роботу.

 

Постійна комісія районної ради з питань промисловості,

будівництва, житлово-комунального господарства

та управління об’єктами комунальної власності

 • Вивчає та розглядає питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та вносить на розгляд сесії районної ради питання:

– ефективності використання і збереження майна спільної власності територіальних громад району;

– укладання контрактів з керівниками підприємств, призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад району;

– реорганізації, створення, ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад району,

– статутів (положень) підприємств спільної власності територіальних громад району;

– створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є спільною власністю територіальних громад району;

– передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;

– приймання-передачі майна із спільної власності територіальних громад району до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, а також загальнодержавної власності;

– відчуження та списання майна спільної власності територіальних громад району;

– погодження кандидатур для призначення керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад району.

 • Попередньо розглядає розділи проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району та цільових програм розвитку галузей, віднесених до відання комісії, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо якості розробки відповідних розділів програми.
 • Вивчає показники виконання програми економічного та соціального розвитку району по галузях, віднесених до її компетенції, заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади.
 • Аналізує хід виконання програми з питань житлово-комунального господарства, цільових програм, що належать до її компетенції.
 • За дорученням голови, заступника голови районної ради або з власної ініціативи розглядає стан справ у зазначених галузях, готує висновки та необхідні матеріали на сесію, засідання президії районної ради.
 • Заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо рішень ради, контроль за виконанням яких покладено на комісію.
 • Отримує від відділів, управлінь районної державної адміністрації, державної статистики, інших структур виконавчої влади необхідні матеріали, документацію та інформацію, яка забезпечує можливість проведення аналізу у галузях, що віднесені до компетенції комісії.
 • Ініціює проведення спільних засідань комісій з питань, які належать до відання кількох постійних комісій районної ради.
 • Вивчає і враховує у своїй діяльності громадську думку, розглядає звернення підприємств, громадян з урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутата місцевої ради», «Про звернення громадян» та інших законів України.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Своєчасно виконує доручення районної ради, її голови, заступника з питань, що належать до її компетенції, інформує раду та її голову про хід їх виконання.
 • Організує роботу по реалізації власних висновків і рекомендацій.
 • Періодично звітує перед головою районної ради, районною радою про свою роботу.

 

Постійна комісія районної ради

з питань агропромислового комплексу,

земельних відносин, розвитку села

 • Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, які вносяться на розгляд ради.
 • Попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району та районного бюджету у частині, що належать до її компетенції, вносить свої зауваження і пропозиції.
 • За дорученням ради або з власної ініціативи розробляє проекти рішень ради і пропозиції з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, розвитку села, готує і подає висновки з цих питань.
 • Заслуховує та розглядає звіти управлінь, відділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень з питань, віднесених до компетенції комісії.
 • Аналізує хід виконання цільових програм, що відносяться до її компетенції.
 • Пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • Вивчає реалізацію державної політики в галузі використання та охорони земель, заслуховує звіти керівників управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо рішень ради, контроль за виконанням яких покладено на комісію.
 • Здійснює контроль за виконанням рішень сесії ради, її президії з питань, що належать до компетенції комісії.
 • Забезпечує реалізацію екологічної політики України в регіоні.
 • Погоджує районну програму з охорони довкілля та вносить зміни до неї, заслуховує звіти про її виконання, надає відповідні висновки та рекомендації.
 • Здійснює в межах компетенції координацію роботи відповідних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів в районі.
 • Надає висновки і рекомендації районній раді щодо:

– надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також на скасування таких дозволів;

– організації землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;

– встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.

 • Розглядає питання щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, вносить пропозиції до відповідних державних організацій про оголошення природних об’єктів, що мають екологічну цінність, об’єктами, які охороняються законом.
 • Організує роботу щодо реалізації власних висновків і рекомендацій.
 • Періодично звітує перед головою районної ради, районною радою про свою роботу.

 

Постійна комісія районної ради

з питань гуманітарної, соціальної політики

та взаємодії з засобами масової інформації

 • Бере участь у розробці районної програми зайнятості та заходів щодо забезпечення соціальної захищеності різних груп населення, здійснює контроль за організацією їх виконання.
 • За дорученням районної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку району у частині гуманітарної сфери та відповідних цільових програм, спрямованих на вирішення нагальних проблем сьогодення у галузі медицини, освіти, культури, молоді та спорту. Контролює хід їх виконання.
 • Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосуються відання комісії.
 • Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку району, бюджету району звіти про виконання програм і бюджету, вносить по них свої зауваження та висновки.
 • Заслуховує на своїх засіданнях звіти відповідних органів виконавчої влади, за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки та рекомендації.
 • Аналізує:

– стан справ з питань, пов’язаних з гласністю та об’єктивністю висвітлення інформації у засобах масової інформації щодо діяльності ради;

– хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції;

– рівень організації медичного обслуговування населення району;

– вирішення відповідно до чинного законодавства питань повного державного утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах тощо.

 • Контролює виконання рішень сесій та президії районної ради з питань, що належать до компетенції комісії, а також власних висновків та рекомендацій.
 • Вивчає стан забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурної спадщини.
 • Вивчає та враховує у своїй діяльності громадську думку, розглядає звернення засобів масової інформації, політичних партій та громадських організацій з урахуванням вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та ін.
 • Вирішує інші питання за дорученням районної ради.
 • Періодично звітує перед головою районної ради, районною радою про свою роботу.
X